A PRIMEIRA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

 

A revolución industrial é un conxunto de transformacións técnicas, económicas e sociais que tiveron lugar no sistema de producción a partir de mediados do século XVIII.

Os principais cambios son:

            A máquina sustitúe o traballo manual.

            A fábrica despraza o taller.

            O artesán transfórmase en obreiro asalariado.

            A cidade e a industria dominan o mundo rural.

 

ORIXE E CARACTERÍSTICAS

 

Os inicios da Revolución Industrial prodúcense en Inglaterra a principios do XVIII. E a primeria fase esténdese hasta 1860/70 e afecta a Inglaterra, Bélxica, Val do Rhin e Cataluña.

As características máis destacables son:

            Invención de máquinas, cada vez máis especializadas.

            Emprego da enerxía do vapor como forza motriz, grazas a invención da máquina de vapor de James Watt en 1769.

            Instalación de fábricas, lugares onde o empresario xunta as máquinas, os traballadores, o enerxía e a materia prima, para desenvolver o traballo seguindo unha ríxida disciplina. É o sistema fabril (factory system) que substitúe á manufactura.

            Os sectores principais son: o textil, o siderometalúrxico e o ferrocarril.

 

OS PRINCIPAIS SECTORES

 

A)    INDUSTRIA TEXTIL DO ALGODÓN

 

            É o primeiro sector que se mecaniza. No Antigo Réxime emprégase liño e la, pero a finais do XVIII puxeronse de moda as telas estampadas de algodón que viñan de Oriente. Empeza a mecanización en Inglaterra, primeiro ni tecido e despois no fiado.

            En 1733 Kay inventó el telar de Lanzadera Volante, que revolucionó el sector del tejido de algodón. Más tarde fue el sector del hilado con la Spinning Jenny de Hargreaves (1765) y la Water Frame de Arkwright (1767) el que polarizó los cambios. En 1779 Crompton inventó la Mule Jenny, fusión entre la Jenny y la Water Frame.

 

 

B)    A INDUSTRIA SIDEROMETALURXICA

 

            É o segundo sector en medrar debido ó aumento da demanda de ferro. A producción é pouca hasta a introducción dos avances técnicos que permitiron o emprego de carbón (substitúe á madeira) e o ferro nas altos fornos, e os avances nos talleres mecánicos para a súa trasformación.

 

C)    O FERROCARRIL

 

            Aumento das produccións agrícolas e industriais e o consumo de materias primas fixo necesario a aparición dun novo medio de transporte. Este avance foi posible gracias á aplicación da máquina de vapor ó transporte.

            O primeiro avance e á máquina de alta presión de Richard Trevithick que aplicou o transporte por raís en Penydarren en 1804.

            Despois Sthepenson aplica este avance ó transporte de carbón en 1825 entre as localidades de Stockton y Darlington.

            E, en 1830, G. Sthepenson, gañou o concurso para a línea Manchester-Liverpool coa locomotora Rocket.

            O ferrocarril converteuse na gran locomotora da revolución industrial xa que:

            - supuxo un forte consumo de materias primas como o carbón e o aceiro.

            - acortou o tempo do transporte.

            - reduxo o precio do transporte.

            - puxo en relación centros productores e consumidores.

            - aumentou a demanda de traballo.

            - aumentou o mercado de capitais.